Academic year 2017-18

Student Name Class Percentage(%)

Academic year  2016-17

Student Name Class Percentage (%)
Ms. Pekhale Bhagyashri Suryabhan FY 83.71%
Ms. Dhikale Meghana Madhukar SY 78.92%
Ms. Khatale Rutuja Sudhakar TY 86.55%

Academic year 2015-16

Student Name Class Percentage(%)