Academic year 2017-18

Student Name Class Percentage(%)
Mr.Badgujar Akash Sharad FY 77.47%
Ms. Pekhale Bhagyashri S. SY 79.40%
Ms. Dhikale Meghana Madhukar TY 84%

Academic year  2016-17

Student Name Class Percentage (%)
Ms. Pekhale Bhagyashri Suryabhan FY 83.71%
Ms. Dhikale Meghana Madhukar SY 78.92%
Ms. Khatale Rutuja Sudhakar TY 86.55%

Academic year 2015-16

Student Name Class Percentage(%)
Ms. Dhikale Meghana Madhukar FY 80.54
Ms.Khatale Rutuja Sudhakar SY 75.44
Mr.Karad Omkar Bastiram TY 85.38